“Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν,

Χ ρ ι σ τ ὸ ς  ἀ ν έ σ τ η ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.”

Το χαρμόσυνον άγγελμα της Αναστάσεως δονεί τις καρδιές μας  και μας πλημμυρίζει με συναισθήματα ουρανίας χαράς! Ο Υιός και Λόγος του Θεού που ανήλθε στον Σταυρόν αίροντας τις αμαρτίες όλου του κόσμου, νικά οριστικώς το κράτος του θανάτου.  Ο Άδης αδυνατεί να κρατήσει στα σπλάχνα του τον Αρχηγό της ζωής. Τα δεσμά του συντρίβονται και η προοπτική της σωτηρίας καθίσταται δυνατή για τον άνθρωπο.
Ποιο είναι όμως, αδελφοί μου, το μυστικό που αίρει τα εμπόδια, τα οποία ανακύπτουν στην φωτεινή και σωτήρια αυτήν οδό; Το μυστικό είναι να ακολουθήσουμε την οδό της άκρας ταπεινώσεως, που ώς πρότυπο μας παρέδωσε ο Αναστάς Κύριός μας Ιησούς Χριστός!
Η υψοποιός ταπείνωσις είναι αυτή που ελκύει την χάρη του Θεού, δηλαδή την δόξα Του και η οποία ταυτοχρόνως συνιστά την θεραπεία και την σωτηρία του ανθρώπου. Η επίγεια ζωή του Χριστού μας αποτελεί το πρότυπο, του οποίου τα ίχνη πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρώτος ο Χριστός μας εκουσίως ταπεινώθηκε, πειράχθηκε από τον αντικείμενο, σταυρώθηκε με τρόπον επωνείδιστο και τελικώς αναστήθηκε εν δόξη!
Αυτή είναι η οδός που θα πρέπει να ακολουθήσει ο «θέλων σωθήναι».  Η ταπεινή έμπνευση σε κάθε βήμα της ζωής μας, η αγάπη προς τους αδελφούς μας και η υπομονή στους πειρασμούς, αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία του βίου, πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η σωτηρία μας. Έτσι ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός θα μας ανυψώσει,  αφήνοντας ανοικτή την ζωηφόρο πύλη της μετοχής στην δόξα Του.
Αδελφοί μου εν Χριστώ Αναστάντι, την λαμπροφόρον  αυτήν ημέρα της Αναστάσεως, ας συγχωρήσουμε από καρδιάς όλους τους συνανθρώπους που μας ελύπησαν! Η πνευματική αυτή υπέρβαση θα ελκύσει την αναστάσιμη χάρη του Χριστού μας και θα μεταμορφώσει τις ψυχές μας! Έτσι θα αναβοήσωμεν “ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ”
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η !

Σας εύχομαι ολοψύχως, οι καρδιές σας να είναι διαρκώς πεπληρωμένες από την χάρη του Αναστάντος Χριστού μας!                          

Διάπυρος προς τον Θεόν ευχέτης

   Ο Επίσκοπος Γκούλου
και Βορείου Ουγκάντα ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ