Ἔκκληση γιὰ βοήθεια

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Μὲ πολλὴ χαρὰ λάβαμε το γράμμα σας, διὰ τοῦ ὁποίου μᾶς ἐκφράζετε τὸ ἐνδιαφέρον σας νὰ ἐνημερωθεῖτε γιὰ τὴν πορεία τῶν δραστηριοτήτων μας στὴν Κεντρικὴ Τανζανία, καθὼς καὶ γιὰ τὶς τρέχουσες ἀνάγκες μας. Εἶναι παρήγορο τὸ γεγονὸς ὅτι παρὰ τὶς πολλὲς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας, τὸ ἐλληνικὸ φιλότιμο καὶ ἡ ἀρχοντιὰ τῶν εὐγενικῶν ψυχῶν σας δὲν λησμονοῦν τὴν ὀρθόδοξη ἱεραποστολὴ ὅπου γῆς.

Κατὰ τὸ παρελθὸν χρονικὸ διάστημα γίναμε ἀποδέκτες πολλῶν εὐλογιῶν καὶ εὐχάριστων γεγονότων. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας ξεκινήσαμε τὴν ἀνέγερση τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μας στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς. Ἡ Ἀρούσα εἶναι διπλωματικὸ κέντρο καὶ πρωτεύουσα τῆς ἑνώσεως τῶν χωρῶν Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀποκτήσει ἡ Ἐκκλησία μας μιὰ σοβαρὴ παρουσία στὴν πόλη αὐτὴ. Σχεδιάζουμε τὴ δημιουργία ἑνὸς πολυδύναμου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου, τὸ ὁποῖο θὰ περιλαμβάνει τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας, τὰ κεντρικὰ γραφεία τῆς Ἐπισκοπῆς, τεχνικὴ σχολὴ, ὅπου θὰ λαμβάνουν οἱ νέοι καὶ οἱ νέες τῆς περιοχῆς τὶς ἀπαραίτητες γνώσεις γιὰ τὴν ἐξεύρεση ἐργασίας, καὶ θεολογικὸ σεμινάριο γιὰ τὸν ἀρτιότερο καταρτισμὸ τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἔχουμε ἀρχίσει σὺν Θεῷ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας, ἀλλὰ ἀπαιτοῦνται ἐπιπλέον οἰκονομικοὶ πόροι γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου, τοὺς ὁποίους, ὅπως καταλαβαίνετε, δὲν μποροῦμε νὰ ἐξασφαλίσουμε μόνοι μας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔχουν δημιουργηθεῖ τὰ ἀπαραίτητα ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια γιὰ τὴ δημιουργία τῆς τεχνικῆς σχολῆς καὶ τοῦ θεολογικοῦ σεμιναρίου, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἀπὸ μόνο του εἶναι ἕνα τεράστιο ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο ἀπαιτοῦνται πολλὰ χρήματα.

Παράλληλα μὲ αὐτὸ τὸ δύσκολο καὶ πολυσχιδὲς ἔργο τῆς ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ, ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἄνοιξε νέα μονοπάτια, ὁδηγώντας τὰ βήματά μας σὲ νέες περιοχὲς τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἐπισκοπῆς μας. Στὰ δυτικὰ στὴν περιοχὴ τῆς Σινγκίντα καὶ νότια στὶς περιοχὲς τῆς Μπέγια καὶ τοῦ Μακαμπάκο. Στὴ Σιγκίντα ἔχει δημιουργθεῖ ὁ πρῶτος πυρήνας ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τους ἀνεγείραμε ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου μὲ μεγάλο βαπτιστήριο. Στὰ νότια τῆς χώρας ἀποκτήσαμε δύο μεγάλες ἐκτάσεις στὴ Μπέγια καὶ τὸ Μακαμπάκο καὶ εὐελπιστοῦμε, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ βοήθεια τῶν ἀδελφῶν μας ἀπὸ τὴν Ἐλλάδα, νὰ δημιουργήσουμε ἱεραποστολικὰ κέντρα προκειμένου ἡ ὀρθοδοξία νὰ ἀπλώσει βαθιὲς ρίζες καὶ σὲ αὐτὴ τὴ γωνιὰ τῆς Τανζανίας.

Στὴν περιοχὴ τῆς Ἰρίγκα προβάλλει, ὡς ἄμεση ἀνάγκη, ἡ κτηριακὴ ἐπέκταση τῆς πολυκλινικῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τοῦ Κινταμάλι. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας ἡ κυβέρνηση πραγματοποιοῦσε τακτικοὺς ὑγιειονομικοὺς ἐλέγχους στὰ ἰατρικὰ κέντρα. Στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἰρίγκα ἐπέτρεψε τὴ λειτουργία μονάχα τῆς δικῆς μας κλινικῆς, λόγω τῆς ποιότητας τῆς παρεχόμενης ὑγιειονομικῆς περίθαλψης καὶ τῆς τήρησης τῶν ἀπαραίτητων προδιαγραφῶν. Σὲ πρόσφατη ἐπίσκεψη τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας μᾶς προτάθηκε ἡ ἐπέκταση τῆς ὑπάρχουσας κλινικῆς μὲ τὴν προσθήκη μαιευτικοῦ καὶ παιδιατρικοῦ τμήματος.

Ὅπως γνωρίζετε ἡ ὀρφάνια εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ δισεπίλυτα προβλήματα τῆς Ἀφρικῆς. Πολλὲς μητέρες χάνουν τὴ ζωή τους κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τοκετοῦ ἐξαιτίας τῆς ἀνυπαρξίας στοιχειωδῶν ὑγιειονομικῶν συνθηκῶν. Ἡ δημιουργία τῆς μαιευτικῆς κλινικῆς θὰ συμβάλλει τὰ μέγιστα στὴν προσπάθεια καταπολέμησης τῆς ὀρφάνιας καὶ τῆς ἐξασφάλισης τῶν κατάλληλων συνθηκῶν γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ τοκετοῦ.

Μιὰ ἀκόμη σημαντικὴ δραστηριότητα τῆς Ἐπισκοπῆς μας εἶναι ἡ χορήγηση ἐκπαιδευτικῶν ὑποτροφιῶν σὲ μαθητὲς καὶ φοιτητὲς γιὰ τὴ συνέχιση καὶ ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν τους. Ἡ ἐπένδυση στὴ γνώση εἶναι μεγάλο κεφάλαιο γιὰ τὸ μέλλον καὶ τὴν πορεία τοῦ τόπου, ἀφοῦ μέσω τῆς ἐκπαίδευσης μποροῦν νὰ καταπολεμηθοῦν οἱ προλήψεις καὶ οἱ δεισιδαιμονίες ποὺ κυριαρχοῦν στὴ συνείδηση κάθε Ἀφρικανοῦ.

Οἱ ἀνάγκες μας, ἀδελφοί μου, εἶναι πολλὲς καὶ τεράστιες. Ἀνθρωπίνως τὸ ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς φαντάζει δύσκολο καὶ ἀκατόρθωτο καὶ τὰ μελλοντικὰ σχέδια ἀπατηλά. Τὸ ἔργο αὐτὸ ὅμως ἀνήκει στὸ Θεὸ καὶ μόνο, καὶ ἡ θεία Του πρόνοια εἶναι αὐτὴ ποὺ συντηρεῖ καὶ στηρίζει τοὺς ἱεραποστόλους. Μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν προσδοκία τῆς δικῆς σας βοήθειας προχωροῦμε στὸ δύσβατο μονοπάτι τῆς διάδοσης τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο!

 

Μὲ διακεκριμένα αἰσθήματα τιμῆς καὶ θερμὲς εὐχὲς γιὰ καλὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὑποδιατελῶ

 

† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος