Σκοποί του “Πορευθέντες”

1.  Η μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων της Ορθόδοξης Ιεραποστολής.

2. Η βοήθεια, με κάθε τρόπο, των ανά τον κόσμο μικρών Ορθοδόξων Εκκλησιών ή πυρήνων.

3. Η αναζωπύρωση του οικουμενικού φρονήματος στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας

4. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών προς ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της αγροτικής ανάπτυξης, της συμβολής στον πολιτισμό και της προστασίας της αειφορίας του περιβάλλοντος. Η προσπάθεια ανακούφισης της φτώχειας κυρίως με την παροχή επείγουσας επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών.

5. Η έκδοση και διάθεση περιοδικών στο εσωτερικό και το εξωτερικό επί συνδρομή, η εκτύπωση προς πώληση ή δωρεάν διάθεση επιστημονικών και εκλαϊκευτικών εκδόσεων, καθώς και η χρήση κάθε συναφούς και πρόσφορου μέσου για τη διάδοση των παραπάνω ιδεών.

6. Η συμμετοχή σε διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο την υλοποίηση των παραπάνω.

7. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων που θα οργανώνονται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών (μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τοπικών Εκκλησιών, τοπικών αναπτυξιακών φορέων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακών Δικτύων, Συνεταιρισμών, Φορέων Ιδιωτικής πρωτοβουλίας κλπ) των αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των κατοίκων αυτών και τον περιορισμό της φτώχειας.