Patriarcat d’Alexandrie et tout l’ Afrique
Evêché Orthodoxe de Kisangani
No. de protocole: 4/25-04-2022
Date: 25/4/2022

Πρὸς
Διορθόδοξον Κέντρον «Πορευθέντες»
Εἰς Ἀθήνας

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Τιράννων, κ.κ. Ἀναστάσιε,
Ἀξιότιμοι, κ. Πρόεδρε καὶ μέλη τοῦ διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Πορευθέντες»,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Διὰ τῆς παρούσης θὰ ἤθελα κατ’ ἀρχὰς νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν
ἀποστολὴ τῆς οἰκονομικῆς βοήθειας τῶν 1000 δολαρίων, τὴν ὁποία
στείλατε στὴν Ἐπισκοπή μας, σὲ μιὰ δύσκολη ὄντως χρονικὴ στιγμή, γιατί
ὅπως ἔχω τονίσει καὶ στὴν κυρία Δημητρακάκη, βρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ
τῆς σύστασης μιᾶς νέας Ἐπισκοπῆς στὸ κέντρο τῆς Ἀφρικῆς. Μὲ τὰ λεφτὰ
αὐτὰ κάλυψα τὴν μισθοδοσία τῶν τριῶν ἱερέων μας γιὰ τὸν μῆνα Ἀπρίλιο,
οἱ ὁποῖοι μάλιστα στοὺς ἑπόμενους μῆνες, Θεοῦ θέλοντος, πρόκειται νὰ
διπλασιασθοῦν.
Θέλοντας ἐπίσης νὰ κάνω μιὰ σύντομη πληφόρηση περὶ τῶν
ἐξελίξεων ἐδῶ εἰς τὴν νεοσύστατον Ἱερὰν Ἐπισκοπήν μας τοῦ Κισαγκάνι
στὸ Ἀνατολικὸ Κονγκό, σᾶς πληροφορῶ, κατ’ ἀρχὴν περὶ τῆς
ἐλαχιστότητάς μου, ὅτι ἐδιορίσθην ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου
μας κ.κ. Θεοδώρου Β΄, Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς
Κισανγκάνι, κατὰ τὴν Κυριακὴν 6-03-2022. Ἡ ἐπίσημος ἐγκατάστασίς μου
ἔγινε κατά τὴν 10η Ἀπριλίου 2022, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἐπισκοπῆς, ἤτοι εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Ἑλληνικῆς μας
Κοινότητος ἐδῶ. Τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἐπιφύλαξε θερμή ὑποδοχή,
Evêché Orthodoxe de Kisangani – Vicaire Patriarcal
Tel. +243 822 868 565 Email: [email protected]
Skype :ipolykarpos, viber : +30 6955347790
καὶ τὸ γεγονὸς μάλιστα ἐκαλύφθη καὶ ἀπὸ τὰ τοπικὰ τηλεοπτικὰ μέσα.
Τόσο ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα, ὅσο καὶ οἱ ντόπιοι ἐδὼ εἶναι
συνεργάσιμοι. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἤδη προσπαθῶ νὰ βρῶ ἕνα χῶρο ὥστε νὰ
οἰκοδομήσω τὰ πρῶτα κτίρια στὰ ὁποῖα θα ἐπιθυμοῦσα νὰ συμπεριληφθεῖ
καὶ μία δομή (πιθανόν, σχολεῖο). Ἔχω ἀρχίσει ἐπίσης ἤδη, νὰ ἀναζητῶ
κόσμο γιὰ νὰ ξεκινήσουμε δειλὰ δειλὰ τὶς πρῶτες μας κατηχήσεις.
Τοπικὰ καὶ ἱστορικά, θέλοντας νὰ σᾶς ἐνημερώσω, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς
πῶ, ὅτι ἡ πόλις τοῦ Κισανγκάνι βρίσκεται ἐν μέσῳ τῶν τροπικῶν δασῶν,
σὲ μία πόλη ποὺ ἂν καὶ κάποτε ὀνομάστηκε Stanleyville, πρὸς τιμὴν τοῦ
πρώτου Βρετανοῦ ἐξερευνητῆ της, Henry Morton Stanley, τελικὰ
καθιερώθηκε μὲ τὴν σημερινή της ὀνομασία ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχή της στὰ
Σουαχίλι. Τόσο στὴν Σουαχίλι ὅσο καὶ στὴν Λιγκάλα ποὺ μαζί μὲ τὴ
Γαλλικὴ εἶναι οἱ καθομιλούμενες γλῶσσες τῆς πόλης αὐτῆς, ἡ ἑρμηνεία τῆς
ὀνομασίας της, εἶναι «ἡ Πόλη στο Νησί». Κι αὐτὸ γιατὶ ἡ ἀρχικὴ
ἀποικιακὴ θέση της ἦταν τὸ νησὶ Wana Rusari, τὸ ὁποῖο σήμερα βρίσκεται
μερικὰ μέτρα ἀπὸ τὴν ὄχθη τῆς σημερινῆς τοποθεσίας τῆς πόλης, ἡ ὁποία
ἐξ’ ἄλλου, περιβάλλεται ἀπὸ τὸν μεγάλο ποταμὸ τοῦ Κονγκὸ καὶ τοὺς δύο
μικρότερους ποταμοὺς Lindi καὶ Tshopo. Ἔτσι, δημιουργεῖται ἡ αἴσθηση
ὅτι, ὀπτικὰ τουλάχιστον, πρόκειται γιὰ ἕνα νησί στὸ μέσο τῆς τροπικῆς
Ἀφρικῆς. Στὴν πόλη τῶν ψαράδων Enya, στὴν πρωτεύουσα τοῦ τροπικοῦ
Κονγκό, λοιπόν, ἀρχίζει ἡ διακονία μας, τὴν ὁποία σᾶς παρακαλοῦμε, νὰ
στηρίξετε ὥστε νὰ θεμελιωθεῖ ἡ Ἐκκλησία σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ γερὰ καὶ
ἀδιάσειστα θεμέλια. Κι αὐτὸ φυσικὰ γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν προκοπὴ τῆς
νεοσύστατης αὐτῆς Ἐπισκοπῆς γιὰ τὴν ὁποία ὅλοι ἀγωνιζόμαστε.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα ἐκ τῶν προτέρων. Εἶμαι ἤδη εὐγνώμων γιατὶ
εἶσαστε ὁ πρῶτος σύλλογος ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρθηκε καὶ μᾶς ἀπέστειλε
οἰκονομικὴ βοήθεια.
Ἐπὶ τοὺτοις ζητῶ ταπεινὰ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τὶς
προσευχὲς ὅλων σας γιὰ τὴν εὐόδωση τοῦ ἔργου.
Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἀρχιμ. Πολύκαρπος,
ἐλάχιστος, Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος Κισανγκάνι